Algemene verkoopsvoorwaarden Schoonheidsinstituut Katrien Anthonis

Algemene voorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gehele aanbod van SCHOONHEIDSINSTITUUT KATRIEN ANTHONIS in haar webwinkel en op alle tussen de consument en SCHOONHEIDSINSTITUUT KATRIEN ANTHONIS aangegane overeenkomsten op afstand. Door te bestellen in de webwinkel, accepteert de consument de Algemene Voorwaarden.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.

2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van SCHOONHEIDSINSTITUUT KATRIEN ANTHONIS langs elektronische weg heeft aanvaard.
2.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt SCHOONHEIDSINSTITUUT KATRIEN ANTHONIS onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
2.3 SCHOONHEIDSINSTITUUT KATRIEN ANTHONIS treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving.
2.4 SCHOONHEIDSINSTITUUT KATRIEN ANTHONIS kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien SCHOONHEIDSINSTITUUT KATRIEN ANTHONIS op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren.
2.5 Het staat SCHOONHEIDSINSTITUUT KATRIEN ANTHONIS vrij om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Deze keuze ligt geheel bij SCHOONHEIDSINSTITUUT KATRIEN ANTHONIS en zij hoeft dit niet te motiveren. Indien SCHOONHEIDSINSTITUUT KATRIEN ANTHONIS een bestelling of aanvraag weigert, deelt SCHOONHEIDSINSTITUUT KATRIEN ANTHONIS dit onmiddellijk mee aan de consument.

3. HET AANBOD

3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als SCHOONHEIDSINSTITUUT KATRIEN ANTHONIS gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden SCHOONHEIDSINSTITUUT KATRIEN ANTHONIS niet.
3.3 De website bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • de prijs inclusief BTW;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.

4. DE PRIJS/ VERZENDKOSTEN

4.1 De prijzen op het moment van bestelling van een product zijn van toepassing. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn inclusief BTW.
4.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een magazine/flyer/nieuwsbrief of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
4.3 De prijzen die in de webshop worden genoemd zijn exclusief verzendkosten. Voor de hoogte van de verzend- en rembourskosten maakt het niet uit of de consument één of meerdere producten bestelt, het eindtotaal is bepalend.

5. BETALING

5.1 Bij bestellingen via de webwinkel kan op de volgende manieren worden betaald:
– directe online betaling
SCHOONHEIDSINSTITUUT KATRIEN ANTHONIS kan de betalingsmogelijkheden uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen dan in ieder geval kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
5.2 In het geval dat met SCHOONHEIDSINSTITUUT KATRIEN ANTHONIS een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de consument in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
5.3 In het geval dat voor een betaalwijze met een credit card wordt gekozen, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. SCHOONHEIDSINSTITUUT KATRIEN ANTHONIS is geen partij in de relatie tussen de consument en de kaartuitgever.
5.4 Ten laste van de consument komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen incassokosten, die SCHOONHEIDSINSTITUUT KATRIEN ANTHONIS als gevolg van niet-nakoming door de consument van diens (betalings-)verplichtingen zal maken.
5.5 In geval van niet-tijdige betaling is SCHOONHEIDSINSTITUUT KATRIEN ANTHONIS bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de consument zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten als bedoeld in artikel 5.4 daaronder begrepen.

6. LEVERING

6.1 SCHOONHEIDSINSTITUUT KATRIEN ANTHONIS verzendt, (zelf dan wel) via een derde, de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. Indien een product op voorraad is, bedraagt de gemiddelde levertijd 3 werkdagen vanaf de besteldatum. (naar een adres in België)
6.2 Als een levering niet, of niet binnen de gemiddelde termijn kan plaatsvinden, bijvoorbeeld in geval dat de producten niet op voorraad zijn, wordt de consument daarover zo spoedig mogelijk per mail bericht.
6.3 SCHOONHEIDSINSTITUUT KATRIEN ANTHONIS is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

7. RETOURNEREN EN HERROEPINGSRECHT

7.1 De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
7.2 Ten aanzien van producten die zijn gekocht in de webshop geldt dat retourneren van de producten aan de webshop zonder opgaaf van redenen is toegestaan. Dit binnen 14 dagen na aflevering van het product in kwestie, zijnde de bedenktijd, mits de producten niet zijn gedragen of anderszins zijn gebruikt. De consument kan het artikel via de retourbon op de website retourneren en krijgt dan zijn geld terug als het product zich nog in nieuwe staat bevindt.
7.3 Kan niet geretourneerd worden: de goederen waarvan het zegel verbroken is of die beschadigd zijn na de levering en die niet kunnen worden teruggestuurd om hygiënische redenen of met het oog op de bescherming van de gezondheid.
7.4 Indien de consument van zijn herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid, gebruik heeft gemaakt, dan draagt SCHOONHEIDSINSTITUUT KATRIEN ANTHONIS zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument betaalde, exclusief verzendkosten.
7.5 Ruilen is niet mogelijk.
7.6 Retourkosten zijn ten laste van de koper

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 De artikelen blijven eigendom van SCHOONHEIDSINSTITUUT KATRIEN ANTHONIS tot het volledige factuurbedrag door de consument is voldaan.
8.2 De consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

9. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

9.1 SCHOONHEIDSINSTITUUT KATRIEN ANTHONIS staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
9.2 SCHOONHEIDSINSTITUUT KATRIEN ANTHONIS is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei directe of indirecte schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van SCHOONHEIDSINSTITUUT KATRIEN ANTHONIS .
9.3 Indien SCHOONHEIDSINSTITUUT KATRIEN ANTHONIS , om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
9.4 Ondanks de constante zorg en aandacht die SCHOONHEIDSINSTITUUT KATRIEN ANTHONIS aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
9.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. SCHOONHEIDSINSTITUUT KATRIEN ANTHONIS behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
9.6 De consument is gehouden SCHOONHEIDSINSTITUUT KATRIEN ANTHONIS te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen SCHOONHEIDSINSTITUUT KATRIEN ANTHONIS mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument dienen te komen.
9.7 Het is mogelijk dat SCHOONHEIDSINSTITUUT KATRIEN ANTHONIS op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. SCHOONHEIDSINSTITUUT KATRIEN ANTHONIS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

10. OVERMACHT

10.1 In geval van overmacht is SCHOONHEIDSINSTITUUT KATRIEN ANTHONIS niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

11. INTELLECTUELE EIGENDOM

11.1 De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, tekens, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij SCHOONHEIDSINSTITUUT KATRIEN ANTHONIS , aan haar gelieerde bedrijven, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiders producten, of andere voortbrengselen, alsmede al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
11.2 Consument verplicht zich geen inbreukmakend gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.

12. PRIVACY

12.1 Door te bestellen geeft de consument gelijkertijd toestemming aan SCHOONHEIDSINSTITUUT KATRIEN ANTHONIS zo nodig de persoonsgegevens van de consument te gebruiken. SCHOONHEIDSINSTITUUT KATRIEN ANTHONIS gebruikt de gegevens van de consument uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. De door de consument verstrekte persoonsgegevens worden zonder de toestemming van de consument niet aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleinden.
12.2 De gegevens van de consument worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door SCHOONHEIDSINSTITUUT KATRIEN ANTHONIS worden verkregen en verwerkt. Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met de consument.
12.3 SCHOONHEIDSINSTITUUT KATRIEN ANTHONIS zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.

13. PERSOONSGEGEVENS/LEEFTIJDSGRENS

13.1 SCHOONHEIDSINSTITUUT KATRIEN ANTHONIS accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar.

14. TOEPASSELIJK RECHT

14.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van SCHOONHEIDSINSTITUUT KATRIEN ANTHONIS is uitsluitend het Belgische recht van toepassing, met uitzondering van de regels van het internationaal privaatrecht. Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd.

15. GESCHILLEN

15.1 Het e-mailadres van de klantenservice is hallo@katrienanthonis.be. Klachten worden doorgaans binnen 10 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

15.2 De consument is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn: Consumenten Ombudsdienst, Koning Albert II-laan – 1000 Brussel – www.consumentenombudsdienst.be, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

  1. BEDRIJFSINFORMATIE EN KLANTENDIENST

SCHOONHEIDSINSTITUUT KATRIEN ANTHONIS is gevestigd te Martelaarslaan 359, 9000 Gent en geregistreerd in de KBO onder nummer: BE 0586.810.210. RPR GENT.

Wet kopen op afstand
De verkoop via internet is een vorm van verkoop op afstand gereglementeerd door de bepalingen van het boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” van het Wetboek van economisch recht (art. VI.45 en volgende WER).